פרטיות

מדיניות פרטיות

משתמש יקר, אלין תקשורת וערוצי תוכן בע”מ, מדיו שיווק ותוכן בע”מ ומדיפוד בע”מ (להלן ביחד “החברה“) המפעילה את אתר האינטרנט shop.foody.co.il,  מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו.

מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש (והכוללים גם את התקנון שלה, מדיניות אחריות, מדיניות עוגיות (Cookie Policy) וכן כל מסמך משפטי אחר שהחברה והמשתמש צדדים לו), הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.

שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע מלהשתמש באתר.

 1. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
 2. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 3. המידע הנאסף אודותיך
  • השימוש באתר, לרבות גלישה בו, טעון מסירת מידע אישי אודות המשתמשים, כפי שיפורט להלן.
  • השימוש באתר מתאפשר הן במצב “אורח” והן כמשתמש רשום. אינך חייב להירשם כדי ליהנות משירותי האתר, אך רישום אליו יכול להקנות חווית שימוש נוחה ומהירה יותר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב רישום לאתר לשם קבלת שירותים מסוימים.
  • ככל שתחליט להירשם לשירותי האתר: במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ו\או מספר תעודת זהות. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש.
  • בסוף הרישום תידרש ליצור ססמא יחידנית. ססמא זו היא אישית, ואסור להעבירה לכל צד ג’. כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה החברה רשאית (אך לא חייבת) לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.
  • לחילופין החברה שומרת לעצמה זכות לאפשר בעתיד הרשמה באמצעות חשבון ה-Facebook או ה-Google שלך או אפשרות דומה אחרת. ככל שתבצע רישום באמצעים אלה – תקבל החברה מהאתרים האמורים מידע אודותיך כפי שמפורט בתנאי השימוש שלך באתרים אלה וההרשאות שמסרת להם. בהרשמתך באופן זה, הנך מסכים לקבלת הנתונים כאמור.
  • לתשומת לבך, ככל שתחליט לבצע רכישה באתר, יכול שתידרש למסור את הפרטים המפורטים לעיל או חלקם, גם ללא ביצוע רישום.
  • הפרטים הבאים יישמרו אודותיך בעת גלישה באתר גם ללא רישום:
 • ככל שתחליט ליצור קשר עם החברה באמצעות האתר, ייאסף המידע הקשור ביצירת הקשר עמך (ובכלל זה, תוכן הפניה).
 • האתר יכול שישמור מידע מסוים לגבי פעולות שלא הושלמו (למשל – הוספת מוצרים לעגלת הקניות מבלי להשלים את הרכישה בפועל).
 • מידע טכני – כגון כתובת IP, סוג דפדפן, פרטים אודות המכשיר ממנו מתבצעת הגלישה, נתוני גלישה, נתוני מיקום, הרגלי שימוש באתר (לרבות גלישה ורכישה).
 • חלק מהמידע לעיל יכול שייאסף באמצעות עוגיות (‘Cookies’), כמפורט במדיניות השימוש בעוגיות (Cookie Policy) המפורט בתנאי השימוש.
  • הנך מתחייב למסור מידע אמין ומדויק, אודותיך בלבד, ולא למסור מידע של צדדים שלישיים או בשמם, למעט ככל שקיבלת מהצד השלישי כאמור הרשאה מראש ובכתב.
 1. אופן השימוש במידע
  • המידע הנאסף אודותיך ישמש את החברה, בין היתר:
 • בכדי לשפר את חווית הגלישה של משתמשי החברה, את הפרסומות שיוצגו, וכן מבצעים, הצעות והטבות, לרבות מיקוד אלה להעדפותיך;
 • לשם שיפור וייעול הקשר עם משתמשי החברה;
 • למטרות שיווקיות ומסחריות (לרבות שיווק ממוקד ומותאם למשתמש);
 • למטרות מסחריות וסטטיסטיות, לרבות מסירת מידע סטטיסטי (שאינו מאפיין את המשתמש הספציפי) לצדדים שלישיים;
 • מניעת הונאות, תפעול, אבטחה וגילוי פעילות בלתי חוקית;
 • כל פעולה הנובעת או הקשורה לפעולות האמורות לעיל, הכל בהתאם להוראות הדין.
  • מספר זיהוי (למשל תעודת זהות) יימסר לשם אימות תשלום ויישמר תחת פרטי ההזמנה או כרטיס ספציפי שמיועד ללקוח, ויכול שיופיע על גבי חשבוניות, טפסי הזמנה וכיו”ב מסמכים שקשורים במערכת היחסים המסחרית של החברה עם הלקוח. ייתכן שמספר זה יתבקש ממך על-ידי אנשי השירות של החברה, לשם איתור פרטי הלקוח שלך השמורים במערכת והטיפול בך.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות לחברה, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מסרונים, וואטסאפ, טלגרם או בכל אמצעי תקשורת אחרים שתמסור, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, בפנייה אלינו למייל: shop@foody.co.il או באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה או בכל דרך אחרת המתאפשרת על פי דין.
 1. עוגיות (‘Cookies’)

מדיניות השימוש בעוגיות (Cookie Policy) מפורטות בתנאי השימוש.

 1. מסירת מידע לצד שלישי
  • החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
   • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
   • לצורך העברתם לספקים שונים על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר ו/או כדי להעניק שירות לקוחות;
   • במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;
   • בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, אתה או מי מטעמך, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;
   • בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
   • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
   • בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, או שלך או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
   • במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפיך, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  • אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.
 2. חשבונית דיגיטלית
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח אליך חשבוניות דיגיטליות לפרטי התקשורת שמסרת לה. החברה תשמור את המידע על החשבונית כאמור ותעבד אותו בהתאם למדיניותה כפי שתהא מעת לעת.
 3. אבטחת מידע
  • החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
  • החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה”ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.
  • החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
  • כך, החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשת למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי בין היתר, במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
  • ייתכן שיוצגו במהלך השימוש באתר פרסומות הכוללות קישורים לאתרי צד ג’ שונים. לחיצה על קישור כאמור תיעשה על דעתך ובהתאם לשיקול דעתך. החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות, תנאי השימוש או אבטחת המידע באתרים אחרים, והשימוש בהם ייעשה על פי שיקול דעתך בלבד.
  • תהליך הרכישה והסליקה באתר, לרבות איסוף פרטי האשראי הנמסרים על-ידי הלקוח והשימוש בהם לצורך השלמת רכישה מבוצעים על-ידי סולק ישראכארט (“ספק שירותי סליקה“) ומאובטחים בתקן PCI DSS. מובהר, כי פרטי כרטיס האשראי שנמסרים על-ידי הלקוח לשם רכישה אינם נשמרים אצל החברה ובמאגרי המידע שלה, אלא נשמרים אצל ספק שירותי הסליקה.
 4. יצירת קשר בנושא פרטיות
  • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי אצל החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד “צור קשר” באתר.
  • בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני ל- shop@foody.co.il.
  • בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
 5. ההוראות הכלליות שבתנאי השימוש של החברה, כמו גם כל הוראה אחרת, יחולו על האמור במדיניות פרטיות זו – לרבות ומבלי לגרוע באשר להתיישנות, סמכות שיפוט וברירת דין.
0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות
   Calculate Shipping