תנאי שימוש

 1. כללי
  • משתמש יקר, ברוך הבא לתקנון האתר shop.foody.co.il (“האתר“). האתר, המשמש בין היתר כאתר סחר אלקטרוני, מופעל על-ידי מדיפוד בע”מ (להלן “החברה“).
  • תקנון זה מהווה חלק מתנאי השימוש (יחד עם מדיניות הפרטיות, מדיניות עוגיות, וכל מסמך משפטי אחר שהצדדים לו הם החברה והמשתמש), ומסדיר, בין היתר, את תנאי הרכישה בחנות האינטרנט שמופעלת על-ידי האתר. בהתאם, הצפייה, השימוש והרכישה באתר כפופים לכל תנאי השימוש ולהוראות כל דין.
  • כל המשתמש באתר, ובפרט כל המבצע רכישה בו, מאשר כי קרא את הוראות התקנון וכי הוא מסכים להם. אם אינך מסכים להוראות התקנון אנא הימנע משימוש באתר ומביצוע רכישות.
  • החברה רשאית לשנות את הוראות תקנון זה או כל תנאי מתנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת וללא התראה מוקדמת. מומלץ לכן כי תעיין מעת לעת בתנאים.
  • בכל מקרה של סתירה בין תוכן האתר לבין תוכן תקנון זה (או שאר תנאי השימוש) תוכן התקנון ותנאי השימוש יגבר.
  • נוסח התקנון ויתר תנאי השימוש נועדו להתקיים זה לצד זה ולא לגרוע זה מהוראות זה, והם מצטברים ולא חליפיים.
  • הרישום לאתר, מסירת המידע בתהליך הרישום, שמירתו והשימוש במידע ע”י החברה יתבצע ע”פ תנאי מדיניות הפרטיות של האתר כפי שיהיו מעת לעת.
  • אתר זה נועד לשימוש אישי ומשפחתי. חל איסור לרכוש באתר ציוד לצרכי שימוש עסקי או סיטונאי.
  • השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות ונועדו לשם הנוחות בלבד.
  • אם רשות מוסמכת תקבע בעתיד כי סעיף מסעיפי תקנון זה אינו תואם את הוראות הדין, לא יהא בכך בכדי להשפיע על תוקפן של יתר הוראות תקנון זה.
 2. שימושים אסורים באתר

השימושים הבאים יהיו שימושים אסורים:

 • הרשמה לאתר או ביצוע כל פעולה בו במסירת שם או פרטים כוזבים, מטעים או מזויפים. ביצוע האמור עלול לעלות כדי עבירה פלילית ועוולה אזרחית.
 • העתקת תוכן האתר או חלק ממנו. תוכן האתר הינו קניין רוחני של החברה בלבד או מי מטעמה וכל שימוש בו ללא רישיון כדין מאת החברה (בכל אופן שהוא, לרבות שכפול, שידור, העתקה וכיו”ב) – אסור.
 • כל שימוש באתר שלא על פי כל דין, או כל שימוש שמפר זכויות של צדדים שלישיים ובכלל זה שימוש הפוגע בשמו הטוב של אדם אחר או שימוש הפוגע בזכותו של אדם אחר לפרטיות.
 • חל איסור על שימוש באמצעים טכנולוגיים (כגון Crawlers, Robots וכיו”ב) לרבות ומבלי לגרוע לצרכי מעקב, סריקה, חיפוש, איסוף או אחזור מידע.
 • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך לרבות כאלה המשנים את עיצובם המקורי באתר, לרבות כל החסרה או הוספה.
 • כל שימוש אחר שלא פורט לעיל והוא עומד בניגוד להוראות כל דין, בניגוד לתקנת הציבור, או שימוש שאינו מהווה שימוש סביר והוגן באתר.
 1. הזמנות
  • החברה שומרת לעצמה על הזכות לקבוע, כי רכישה באמצעות האתר תתאפשר רק בכפוף להרשמה לאתר באמצעות פרטים בסיסיים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכיו”ב).
  • ככלל, רכישות המבוצעות באתר מתבצעות מחברת מדיפוד בע”מ, ח”פ 515892867 שכתובתה ראול וולנברג 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את מכירת המוצרים באמצעות גוף אחר, ובמקרה זה יופיעו כל פרטי הזיהוי של הגוף המוכר על חשבונית הרכישה או במסמך שיישלח למשתמש עם סיום הליך הרכישה.
  • רכישה באמצעות האתר תתאפשר רק לאחר הזנת פרטי כרטיס אשראי. הרכישה תושלם בכפוף לזמינות המוצר שהוזמן במלאי ובכפוף לקבלת אישור של חברת האשראי לצורך כך. אין אפשרות להזמנה באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בחו”ל. אין אפשרות לתשלום במזומן או בשיק.
  • החברה תשלח, תוך מס’ שעות מביצוע הזמנה, אישור על ביצועה באמצעות דואר אלקטרוני. אין באישור כאמור משום אישור כי הרכישה בוצעה, כי המוצר זמין במלאי או כי ניתן אישור חברת האשראי. אין במתן אישור על ביצוע הזמנה כאמור בכדי לחייב את החברה.
  • מובהר, כי האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני בלבד, ואינו מייבא את המוצרים הנמכרים בו. לפיכך מובהר כי תוקף ההזמנה מותנה גם בהימצאות מוצר או מוצרים מסוימים במלאי של היבואן, וכי למרות שהמלאי כאמור ייבדק על-ידי האתר טרם אישור ההזמנה, טעויות בתום לב בנושא זה (כמו בכל מערכת מחשוב מורכבת) תיתכנה. במקרה כזה, החברה רשאית (לפי שיקול דעתה) ליצור קשר עם הלקוח ולהציע לו מוצר חלופי, או לבטל את העסקה, ובמקרה זה יושב ללקוח כל סכום ששילם.
  • מובהר עוד, כי מניין ימי האספקה המופיע באתר הינו מניין ימי האספקה מיבואן או יצרן המוצרים (לפי העניין). בהתאם, מניין הימים לאספקה יחל למחרת יום ביצוע העסקה בפועל. החברה תעשה כמיטב יכולתה לעמוד בזמני האספקה, ואולם ידוע למשתמש כי אספקת המוצר יכול שתתעכב מכל סיבה סבירה המשפיעה ככלל על מועדים אלה, ובכלל זה מגבלת קוי אספקה. מובהר עוד, כי יכול שייתכנו שינויים ביחס לזמני האספקה המופיעים באתר, ביחס ליישובים מסוימים (למשל יישובים מעבר לקו הירוק).
  • ככל שימי האספקה מצוינים בימי עסקים: “יום עסקים” אינו כולל ימי שישי שבת, חגים וערבי חג או ימי שבתון.
  • ככל שחלות עלויות משלוח או התקנה – עלויות אלה הן בנוסף למחיר המוצר ואינן כלולות בו.
  • החברה אינה מתחייבת לקבל או לכבד כל שינוי לאחר מועד ההזמנה (לרבות במוצר המוזמן, בפרטי האשראי וכיו”ב), אלא כנדרש ע”פ דין. כל שינוי בפרטי האשראי עלול להיות מחויב בתשלומים נוספים כפי שייקבע על-ידי חברות האשראי.
  • המידע האצור במערכות המחשוב של החברה, מעת לעת, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו.
  • לא תתאפשר ביצוע הזמנה על ידי מי שאינו עומד בתנאים מצטברים אלה: הוא לפחות בן 18, בעל ת”ז ישראלית בתוקף עם כתובת בישראל או תאגיד המאוגד ע”פ דין עם כתובת במדינת ישראל; המשתמש הינו בעלים של תיבת דואר אלקטרוני; המשתמש נרשם לאתר כנדרש ועומד בהוראות התנאים (כהגדרתם לעיל) כפי שיהיו מעת לעת.
  • למען הסר ספק, החברה תהיה רשאית שלא לבצע מכירה למשתמש או משתמשים וכן לבטל הזמנה או הזמנות לפי שיקול דעתה, בכל מקרה של חשש מצדה לאי עמידה בתנאים או במקרה של חשש מצד החברה כי המשתמש לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כלפי החברה.
 2. מוצרים ומכירות
  • באתר יוצעו מוצרים למכירה מעת לעת, בתנאים ובמחיר ע”פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה תהיה רשאית להוסיף מוצרים או לגרוע אותם, וכן לשנות את תנאי המכירה, לרבות מחיר, התקנה, דמי משלוח, מועד משלוח וכיו”ב, ללא הודעה מוקדמת או בדיעבד.
  • אין בהופעת מוצר באתר בכדי להוות התחייבות של החברה כי המוצר נמצא במלאי. ככל שתבוצע הזמנה והמוצר אינו במלאי, החברה תודיע על כך למשתמש תוך זמן סביר ותנסה, ככל הניתן, להציע מוצר חלופי. ככל שהדבר אינו אפשרי, תבטל החברה את העסקה ללא מחויבות של כל צד כלפי משנהו.
  • ככל שיפורסמו לצד מוצרים המוצעים למכירה תמונות, התמונות מיועדות לצרכי המחשה בלבד ואין להסתמך עליהן. האמור במפרט הטכני או בתיאור הכתוב ביחס לכל מוצר יהווה התיאור הקובע והוא יגבר על כל תמונה או צילום. האמור בסעיף זה כפוף גם לאמור מטה לעניין תוכן שנמסר לחברה על ידי צדדים שלישיים או שפורסם על ידי החברה באתר מטעמם.
  • החברה משקיעה ותשקיע מאמצים רבים על מנת לוודא כי תיאור המוצרים המופיעים באתר יהיה מדויק. ואולם ידוע למשתמש כי התיאור כאמור מסופק על-ידי צדדים שלישיים וכן כי למרות מאמצי החברה, ייתכנו בו טעויות. במקרה של אי תאימות בין המוצר לבין תיאורו או המפרט הטכני שלו, החברה תאפשר למשתמש לקבל את המוצר כפי שהוא או לבטל את העסקה ולקבל את כל הסכומים שנגבו בפועל בגין המוצר.
 3. ביטול עסקה והחזרת מוצרים
  • עסקת רכישה מהאתר הינה עסקת “מכר מרחוק” כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן. בהתאם, הוראות חוק הגנת הצרכן יחולו על רכישת מוצרים מהאתר, בהתאם להוראותיו.
  • עסקה לרכישת מוצרים תהיה ניתנת לביטול תוך 14 ימים מעם ביצוע העסקה או קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקר תנאי העסקה כנדרש על פי חוק (לפי המאוחר). צרכן שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק (מגיל 65 ומעלה) או עולה חדש, יהיה זכאי לבטל עסקה תוך 4 חודשים כמפורט בהוראות הדין.
  • בביטול עסקה או החזרת מוצר עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקה במועד שנקבע בעסקה או עקב כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את הסכומים ששולמו בגין המוצר בפועל ותבטל כל חיוב עתידי בגינו. המשתמש ישיב את המוצר לחברה או יאפשר את איסופו ממנו ויודיע על כך לחברה.
  • הודעה על ביטול העסקה או מימוש כל זכות העומדת לרוכש על פי דין תבוצע באחת מהדרכים כדלקמן, ובלבד שבהודעה יפורטו שמו של הרוכש ומספר תעודת הזהות שלו:
   • באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת shop@foody.co.il
   • באמצעות דואר רשום שיישלח לכתובת ראול וולנברג 2, תל אביב
  • בכל מקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר או אי אספקה במועד שנקבע, ביטול העסקה יתאפשר ע”פ דין בלבד בכפוף לדמי טיפול בסך של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ (לפי הנמוך) ובמקרה כזה יחויב הרוכש להשיב את המוצר למקום העסק של החברה כפי שהחברה תודיע לו. עלות ההחזרה או המשלוח תחול על הרוכש, וככל שאיסוף המוצר יתבצע ע”י שליחים מטעם החברה, יישא הרוכש בעלות האיסוף בנוסף לדמי הטיפול כאמור לעיל.
  • החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה ללא חיוב כלשהו לחברה (וככל שגבתה סכום כלשהו מהרוכש, היא תשיבו לרוכש במלואו ותבטל חיובים עתידיים), באחד מהמקרים הבאים:
   • המוצר אינו זמין במלאי, מכל סיבה;
   • אירעה טעות בתום לב במחיר המוצר, תיאורו או המפרט הטכני לשלו;
   • עקב תקלה באתר או תקלה בכל רשת ציבורית המשרתת את האתר (ובכלל זה רשתות תקשורת, טלפוניה, חשמל וכיו”ב);
   • כל תקלה עקב כח עליון;
   • ככל שהמשתמש הפר את התנאים (כהגדרתם להלן) או ישנו חשש מצד החברה לביצוע ע”י המשתמש של עוולה אזרחית, עבירה פלילית או לכך שהמשתמש לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו לתשלום.
 1. אספקה, התקנה, משלוח ואחריות בקשר עם המוצרים
  • למעט אם החברה קבעה אחרת ביחס למוצר ספציפי, האחריות לאספקת המוצרים והובלתם ללקוח או התקנתם (ככל שרלוונטי) יהיו באחריות היבואן / היצרן (לפי העניין) הספציפיים (“הספק“). אפשרות לאיסוף המוצרים מאתריו של הספק, תהיה בהתאם למדיניות הספק הספציפי והמקובל אצלו.
  • אחריות בגין המוצרים תסופק לכל מוצר בנפרד ע”י ספק המוצר בלבד, כל מוצר על-פי התנאים המיוחדים לו ושיופיעו בתעודת האחריות שצורפה למוצר בלבד, ולמעט אם נקבע במפורש אחרת בקשר עם מוצר מסוים, היא אינה מסופקת על ידי החברה.
  • מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה בו האחריות מסופקת על-ידי החברה – במקרים הבאים לא תחול אחריות בקשר עם המוצר (ואולם אין בכך בכדי לגרוע מזכות החברה להציע שירות תיקון של המוצר כנגד תשלום):
   • הסרתה ו/או קריעתה של מדבקת האחריות ו/או מדבקת מספר הזיהוי של המוצר.
   • במידה ולדעת החברה או הספק למוצר נזק פיזי נראה לעין ו/או כל נזק אחר שלטעמה של החברה אינו בשליטתה אשר נגרם כתוצאה מגורם חיצוני כלשהו, (כגון: אבק, לחות, נוזלים, קורוזיה וכו…). אם המוצר נפגע, לדעת החברה, כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
   • אם המוצר נפגע, לדעת החברה, משיבוש כל שהוא ברשת החשמל או הפרעה כל שהיא ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח שלא סופק ע”י החברה ו/או שקע חשמלי לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר ו/או במידה והופעל או הוזן הציוד במתח גבוה ו/או נמוך מהמקסימלי המותר, לפי מדבקת ו/או תנאי היצרן.
   • אם לדעת החברה, בוצע תיקון ו/או שינוי כל שהוא בציוד, שלא ע”י מעבדת החברה לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב / חיבור לא מתאים ו/או לא נאות ו/או לא מקצועי של מוצר/י החברה בינם לבין עצמם או של מוצרי החברה ומוצרים אחרים. האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים או מודבקים עליו ו/או עקב כל טיפול ו/או ניסיון תיקון ו/או שינויים במוצר ע”י אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה או הספק.
   • במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע.
   • במקרים בהם המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום או קיומם של חרקים ומזיקים.
   • כל מקרה אחר המפורט בסייגים לאחריות בתעודת האחריות המצורפת למוצר ואשר אינו סותר את הוראות כל דין.
   • האחריות למוצר אינה כוללת תמיכה טכנית כלשהי ו/או חובת הדרכה לגבי הפעלת המוצר.
   • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד לרבות לגוף ו/או לציוד שייגרם כתוצאה מרכישת ו/או שימוש בציוד ו/או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
   • אין החברה אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר.
   • אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.
   • אין החברה אחראית על כל נזק כלשהו למידע המאוכסן במוצר הלקוח – מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה.
  • החברה רשאית לקבוע כי לא תוענק אחריות למוצר ככל שהתקנתו או הרכבתו (ככל שרלוונטי) בוצעה ע”י מי שאינו מטעם החברה או בוצע בו כל שינוי שלא מטעמה או אוחסן או נשמר בתנאים שאינם הולמים או בוצע בו שימוש שלא לפי הוראות השימוש.
  • בכל מקרה של תקלה המצריכה את הפעלת האחריות, והאחריות ניתנת על-ידי הספק, יפנה הרוכש לחברה ויפעל על פי הוראותיה בעניין. יכול שהחברה תרכז את הטיפול אל מול הספק או תפנה את הרוכש לספק, הכל לפי שיקול דעתה ובכל מקרה לגופו.
 2. קניין רוחני
  • כל תכני האתר וכן כל עיצוב, אפיון, תכנון וכיו”ב הקשורים בו הינם קניין רוחני של החברה או של מי מטעמה או של צדדים שלישיים שאפשרו לחברה שימוש בהם, ומוגנים ע”פ דיני זכויות היוצרים. חל איסור על כל שימוש בתוכן מתכני האתר ללא רישיון בכתב.
  • שמה המסחרי, וכל לוגו או סמליל, מהווים קניין רוחני של החברה וכל שימוש בהם ללא מתן רישיון בכתב – אסור.
 3. אחריות החברה – כללי
  • תוכן האתר מוצע למשתמשים כפי שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינותו מעת לעת (As Available). החברה אינה מתחיבת כי האתר יפעל באופן רציף ו/או ללא תקלות. המשתמשים מצהירים כי ידוע להם שתוכן האתר יכול שיכלול טעויות בתום לב. החברה תעשה כל מאמץ לתקן טעויות כאלה תוך זמן סביר מעם קבלת הודעה על כך.
  • החברה אינה אחראית על מידע המוצג באתר מטעמם של צדדים שלישיים, ובכלל זה אמיתותו, נכונותו או אי הפרה של זכויות קניין רוחני בו. כל אחריות כאמור תהיה של הצדדים השלישיים. כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.
  • החברה אינה אחראית לכל פעולה של משתמש ממשתמשיה באתר, ובכלל זה פרסום כל מידע או תגובה המפרים כל דין. החברה תפעל להסיר כל מידע כאמור לאחר מתן הודעה בכתב על כך ותוך זמן סביר.
  • החברה תעשה כל מאמץ כדי למנוע תקלות באבטחת מידע, אולם החברה אינה מתחייבת כי לא יהיו תקלות כאלה והיא אינה מתחייבת כי לא יבוצעו או יצליחו ניסיונות פריצה, פישינג וכד’ לאתר. החברה תפעל בכל דרך מקובלת על מנת למנוע או למזער נזקים כאמור.
  • החברה תעשה כל מאמץ סביר שהמידע שיובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, לרבות לגבי כל מוצר ו/או שירות ו/או מידע שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למעט על פי כל דין, בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לנזקים עקיפים מכל סוג (ובכלל זה פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), ואחריותה הכוללת של החברה לא תעלה בשום מקרה על הסכומים שגבתה מהמשתמש בפועל. אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
  • באתר עשויים להיכלל קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע”י החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  • המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.
 4. שונות
  • התיישנות. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.
  • החוק החל וסמכות שיפוט. הדין הישראלי יחול על הוראות התנאים (כהגדרתם לעיל), ללא מתן תוקף לכללי המשפט הבינלאומי הפרטי. כל עניין הנובע מהתנאים יידון בפני בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
  • לא ייווצרו בין הצדדים כל יחסי שותפות או יחסי עובד ומעביד.
  • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  • התנאים (כהגדרתם לעיל) מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב בעניינים אלה.

מדיניות Cookies

אלין תקשורת וערוצי תוכן בע”מ ומדיו שיווק ותוכן בע”מ מדיפוד בע”מ (להלן ביחד “החברה“)

 1. מסמך זה מהווה חלק מתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של החברה.
 2. למונחים במסמך זה המשמעות המוקנית להם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות.
 3. שימושך באתר מהווה הסכמה למדיניות זו, כמו גם לתנאי השימוש המצויים כאן ולמדיניות הפרטיות המצויה כאן.
 4. עוגיות, באופן כללי, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן של המשתמש יוצר על-פי הוראה ממחשבי החברה, והמכילות מידע.
 5. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.
 6. העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 7. עוגיות כאמור יכולים להיות גם מטעם צד ג’ – כגון  Google או Facebook, לרבות עוגיות המוטמעות בשל שימוש ב-Google Analytics, ונועדו כדי לסייע למשתמש להתאים את חווית הגלישה או השימוש ולקבל תובנות סטטיסטיות שונות. תוכל בכל עת לפנות לצד ג’ הרלוונטי כדי לחסום הרשאות שניתנו על-ידך בעבר או להסיר את עצמך מאפשרות השימוש בעוגיות על-ידם. למידע נוסף:
  לגוגל לחצו כאן
  לפייסבוק לחצו כאן
 1. באפשרותך לשנות את העדפות ה- cookies שלך ובין היתר תוכל לחסום או להגביל cookies  בדפדפן בו הנך עושה שימוש באמצעות שינוי ההגדרות של הדפדפן המותקן במכשירך. חסימה כאמור יכולה להיות מלאה או חלקית, בהתאם לסוג הדפדפן. נא שים לב, כי חסימה או הגבלה של cookies עשויה למנוע ממך את הגישה או השימוש באתר או בחלקים שונים שלו, או לפגוע בחוויית הגלישה בו.
0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות
   Calculate Shipping